Завршени проекти

pm 450a

Зајакнување на цивилното општество преку  градење на капацитетите – Обука за раководење со проектен циклус (2013)

Со реализација на овој проектот, се обучија 40 млади лица, претставници од месните заедници и младите од  Општина Виница за Раководење со проектен циклус. Зајакнувајќи ги своите капацитети младите подготвија 5 проекти кои беа предложени на советот на општина Виница.                                                                                  

Проектот  го спроведе Здружението „Иницијатива на невработени интелектуалци“ од Виница со финансиска подршка од ЕЛС Виница.

 

Проект за транспарентно владеење ( 2009 – 2010 )

Со проектот се развија механизми за зголемување на транспарентноста, отчетноста и одговорноста на ЕЛС Виница, потикнувајќи поголемо учество на граѓаните и локалната бизнис заедница во процесот на донесување одлуки и размена на најдобри практики и искуства помеѓу општините во земјата и регионот. На почетокот на проектот се детектираа слабостите со длабинско истражување и актуелните практики во општините, се изработија серија на препораки за преземање на конкретни мерки за унапредување на работењето и се разменуваа најдобри практики помеѓу 13 општини.

Здружението „Иницијатива на невработени интелектуалци“ од Виница го спроведуваше проектот во општина Виница, под раководство на НВО Инфоцентар во партнерство со Центарот за граѓански Комуникации од Скопје и ЕХО Штип, а финансиские подржан од програмата за развојни грантови на УСАИД.

 

Подигање на свеста кај младите за штетноста од алкохолот и цигарите ( 2009 )

Во Рамките на овој проект беа обучени 16 млади ПИЕР едукатор, кои спроведоа врсничка едукација во СОУ Ванчо Прке – Виница. Со едукацијата беа опфатени вкупно 740 средношколци, и беа спроведени 37 предавања на тема Алкохол и Пушење.                                                                               

Проектот  го спроведе Здружението „Иницијатива на невработени интелектуалци“ од Виница во рамките на проектот „Младите во процесот на застапување на локално ниво“ спроведуван од Коалиција на младински НВОи „СЕГА“, а финансиски е подржан од The Balkan Trust for democracy.

 

Еднакви образовни можности за децата Роми ( 2006 – 2009)

Во рамките на овој проект активностите беа насочени кон семејствата на 143 Ромски деца ученици во ОУ С.Стојменски од Виница, а со учениците имавме ограничени активности од екстракурикуларен карактер. Главна цел на проектот да се обезбедат еднакви образовни можности за децата Роми, Подобрување на успехот и зголемена редовност во наставата, како и подигање на свеста и каопацитетот на Ромските семејства за образование на нивните деца. Спроведивме серија на работилници за родители Роми од различни област: Важност и право на образование, конфликти и разрешување на истите, вештини и техники на комуникација, родова еднаквост, семејно насилство, малолетнички бракови, девијатни однесувања, заразни болести, хигиена итн.                                                                                                                     

Проектот го спроведуваше Здружението „Иницијатива на невработени интелектуалци“ од Виница, а е финансиски подржан од ФИООМ.

 

Проект за изработка на „Локални акциони планови за здравство на ЕЛС Виница и регионален акционен план на Источен плански регион ( 2008 )

Со овој проект се изврши детерминација на потребите и здравствените ризици на ниво на општините и регионот кои имаат влијание на квалитетот на животот, се идентификуваа проблемите и приоритетите во здравствената заштита и се развија плановите и активностите за спроведување на зацртаните цели. Се детерминираа индикатои врз основа на кои ќе се оценува напредокот на зацртаните цели и задачи, како и остварување на правата и потребите кои произлегоа од децентрализацијата и зајакнување на здравствената инфраструктура на локално и регионално ниво.                                           

Проектот го спроведуваше Здружението „Иницијатива на невработени интелектуалци“ од Виница, под раководство на на ЕХО Штип, а е финансиски подржан од Balkan Trust for democracy.

 

Социјална инклузија на Ромите во општина Виница ( 2005 )

Проектните активностите во рамки на овој проект беа насочени кон 22 Ромски деца од предшколска возраст и нивните родители од општина Виница. Општа цел на проектот е вклучување на Ромските деца во образовниот процес. Специфичните цели на проектот се : подигање на свеста за подобро родителство, да се изгради основа кај децата која ќе биде поттикнувачка во развојот на личните потенцијали, да се отвори светот на можности и да се потикне успешна комуникација во Ромското семејство и во односите со институциите.                                                                                         

Проектот го спроведуваше Здружението „Иницијатива на невработени интелектуалци“ од Виница, а е финансиски подржан од ФИООМ.

 

Компјутерска обука за лица со телесен инвалидитет и Роми        ( 2005 )

Проектот овозможи 24 лица (по 12 од секоја група) да се стекнат со комјутерски вештини ( Windows,  Word, Exel, Internet, Power point ), и истите да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Курсистите поминаа 40 часовна обука за компјутерски вештини.                                                                                               

Проектот го спроведуваше Здружението „Иницијатива на невработени интелектуалци“ од Виница, а е финансиски подржан од ФИООМ.

 

Изработка на Локален акционен план за животна средина ( 2004 – 2005)

Проектот овозможи да се дефинираат, проценат и постават проблемите за животната средина во општина Виница. Се развија стратегии и активности за намалување на ризиците. Воспоставена е структура помеѓу општествените чинители на локално ниво, зголемена е јавната свест за прашања поврзани со животната средина, сездадени се услови и локални капацитети за привлекување и реализирање на идни инвестиции и подобрен е квалитетот на живеење. Во рамки на проектот се изврши регулирање на коритото на Р.Градечка во должина од 600 м.                                                               

Проектот го спроведуваше Здружението „Иницијатива на невработени интелектуалци“ од Виница во партнерство со општина Виница, во рамките на проектот за изработка на ЛЕАП спроведуван од Регионалниот центар за животна средина – РЕЦ, а е финансиски подржан од Шведската агенција за меѓународен развој – SIDA.

 

Опремување на библиотека со компјутерска и јазична литература ( 2004 )

Во рамките на овој проект Здружението „Иницијатива на невработени интелектуалци“ од Виница се опреми со компјутерска  литература и литература за англиски, германски, италијански и грчки јазик ( сите степени) со финансиска помош од LGRP.

 

Изградба  на  простапна рампа за телесни инвалиди ( 2003 )

Членовите на Здружението „Иницијатива на невработени интелектуалци“ од Виница во соработка со Здружението на жени „ Златно доба “ од Виница, ЕЛС Виница, волонтери на Мировниот корпус, ЈП „Солидарност“ и бизнис секторот спроведоа заедничка акција, и изградија пристапна рампа за лица со телесен инвалидитет во ЕЛС Виница.

 

Информативен работен клуб ( 2003 )

Со овој проект на Здружението „Иницијатива на невработени интелектуалци“ од Виница се опремени 3 училници и 1 канцеларија со мебел и столчиња за изведување на настава, две училници за 12 лица и една за 20 лица. Исто така здружението беше опремено и со техничка опрема ( 7 компјутери, принтер, скенер, копир, ЛЦД проектор, ТВ и ДВД. Во рамките на проектот 30 невработени лица  се здробија со компјутерски вештини ( (Windows, Word, Exel, Internet, Pover Point), и 24 лица се здобија со знаења од Англиски јазик два степена.  Проектот го спроведуваше Здружението „Иницијатива на невработени интелектуалци“ од Виница, а е финансиски подржан од USAID – CSHI.

Здружението „Иницијатива на невработени интелектуалци“ од Виница во тек на наредните години продолжи да организира курсеви за странски јазици ( Англиски, Германски, Италијански, Грчки ) и компјутерски вештини за сите возрасти. Курсевите ги имаат поминато повеќе од 800 лица.                      

donatori

 

 

civica

 

crven krst

 

cup

 

2 EU