Здружение ИНИЦИЈАТИВА НА НЕВРАБОТЕНИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ - Виница

Име на здружението : „Иницијатива на Невработени Интелектуалци“ – Виница. Здружението е формирано на 15.05.2002 година и регистрирано во Основен суд Виница на 05.06.2002 година, со Рег.ЗГФ. бр.4/2002.

Визија : Здружението „ИНИ“ Виница е катализатор за подигање на капацитетите на заедницата, стопанството и поединците со развиена мрежа на локални и регионални партнерства.

Мисија : Процес на партнерска работа со заедницата за препознавање и активно користење на нејзините ресурси во областа на образованието, екологијата, здравството, економијата, младите и други области со цел, развој и спроведување на одржливи програми за подобро утре на заедницата.

Стратегија : Во секој сегмент на работењето сакаме да постигнеме задоволство на целните групи, затоа што сме свесни за обврските што ги имаме со спроведување на активностите. Постојано ја подобруваме организацијата воведувајќи иновации, развој на знаење, вештини и висок квалитет на сите програми кои ги спроведуваме.

Целна група : Општа популација

Здружението е добитник на награда од USAID - CSHI - SUNSHINE AWARD july 2004.

 

 

donatori

 

 

civica

 

crven krst

 

cup

 

2 EU